Μαρ
1
Πα
7 lotus chi kung & The healing path with M.Mourtzis MD(A.M.) in Gran Canaria @ Gran Canaria
Μαρ 1 @ 14:41 – Μαρ 3 @ 15:41

 

 

 

 

7 Lotus Chi Kung with M.Mourtzis MD(A.M.)

Chi Kung, which literally means “to cultivate energy”, is an ancient practice that helps us to improve health and longevity as well as to increase the sense of harmony within ourselves and with the world.

The first time CHI is mentioned is in one of the most ancient books humanity has: the “I Ching” or “Book of Changes”. Taoism makes reference to this word in its basic teachings.

The word CHI comes from Chinese and it means: the energy or natural force that fills and permeates the whole universe. It also means vitality, essential function in life, bioelectric breath, bio-electromagnetic field, and the breath of life that sustains creation.

In this sense CHI maintains harmony in the universe, from galaxies to the smallest micro-particles.

KUNG literally means practice, will, experience, mastery, management. KUNG also means to do a practice, to cultivate it, but it also implies pleasure, devotion and commitment.
So CHI-KUNG is the practice or joyful mastery of the management of life energy or vitality.

Chi Kung is a discipline that means learning through action, this implies to be aware of what we are doing and to practice with perseverance but not in an obsessive way.

The goal of Chi Kung is to attain a harmonious existence under all circumstances of life and for this it is important that our continuous attitude – not only when we are doing our practice – be one full of joy, curiosity, openness, clarity of intent, perseverance, non-attachment, flexibility and creativity.

7 Lotus Chi Kung is the teaching of 7 forms, sequences or levels designed by Dr. Carlos de León and is a system of Energy Management which is a body based healing system. This system uses postures, breathing, movement and other methods combined to offer a very simple and effective way to develop clarity, energy, awareness and good health.

There are 7 distinct levels (or lotus’) in this system. Each lotus is uniquely designed to introduce to you effective ways of stimulating, unblocking and balancing your energy. Helping you to create a flow of energy, in and around the body, this work is easy, simple, and open to anyone with a clear intent for change and good health!

 

Overall benefits:

Cleanses, balances, strengthen and develops vital energy.
Improves health, longevity and harmony of the physical body with the subtle bodies.
Opens & develops awareness of breath.
Develops grounding and opens the senses.
Develops awareness of the subtle body.
Improvement of the flow of energy in and around the body.
Prepares the body for greater spiritual development.

 

The Sequences:

Lotus 1… Red

 Lotus Opening of basic channels, opening of hands and feet, cleansing & fortifying of vital energy, improving relaxation and general health.

Lotus 2…Yellow Lotus Opening & activating the main chakras, balancing the thr

ee doshas, opening new channels and activating spiral chi.

Lotus 3…Green Lotus Fortifying the muscles, increasing flexibility, detoxifying the body, loosening body structure, balancing the hemispheres.

Lotus 4…Blue Lotus Feeding the internal organs, improving health, strengthening the internal chi, strengthening the body and internal organs

Lotus 5…Pink Lotus Emitting hot, cold & spiral chi, producing golden chi, unifying energy w/ consc., penetrating meditative states.

Lotus 6…Lilac Lotus Connecting with cosmic chi, working with principle of “chi follows thought”, opening of 3rd eye, activating the immune system, fortifying pre- natal chi.

Lotus 7…Golden Lotus Exchanging internal & internal chi with 5 elements, further strengthening of physical & energetic bodies, preparing for higher levels of training.

7 Lotus is  designed to:

 Improve the flow of energy in and around the body.
 Clean, balance, strengthen and develop our energy of vitality.  Improve our physical health, strength and longevity.
 Unblock breathing.
 Develop subtle bodies.

The 7 Lotus program includes:

 Postures
 Body movement  Breathing
 Self massage
 Visualization
 Meditation

With the practice of 7 Lotus Chi Kung, the students will be able to:

Become sensitized to and identify their vital energy.

Recognize the source of their energy as well as its derivations: physical, mental,emotional and spiritual.

Connect with the harmony and balance of the universe (macrocosms) and experience individual harmony (microcosms).

To start a free, conscious and pleasurable movement towards the natural flow ofthe cosmos with the objective to LIVE a life of growth and pleasure, of harmony and joy of love and compassion, of unification with the TAO.

7 Lotus is the foundation for advanced practices of Nei Kung and Shen Kung, which, as a whole, is a complete system for the realization of the Self.

Healer’s Path with M.Mourtzis MD(A.M.)

 

Training in The Healers Path intends to offer participants the opportunity to experience a course of healing that will begin to develop within them an opportunity to experience joy and compassion in their everyday life.

It includes techniques and healing practices based on ancient spiritual traditions from the most important ones in our planet. It is a series of seminars aimed at people who would like to heal and transform their reality and the reality of the people around them.

The healers path is a deep process where participants begin to heal the physical but also the subtle bodies while gradually increasingly forming a deeper connection with their true nature. This training is a unique opportunity so that participants can start their personal spiritual growing under the vision of liberating and healing of the world.

The healers path is the result of more than 15 years of research on behalf of the facilitator in different parts of the world where he has lived and worked extracting technics of healing with energy and is a complete and concise way of developing the healer, through a multitude of technics and ways giving this way a broad spectrum of tools that can be used in every case.   

This training will be completed in 10 two day intensive seminars or five modules of five days each and participants will be certified by AMRITA only after their full participation in them.

Course materials can and will be adjusted according to the needs and level of the participants. the list bellow is a general sample of contents

                                    

Proposed Course Material:

 • Various Chi Kung ‘s for strengthening and developing the healer – we will be working with all 5 types of chi kung, mainly focusing on technics for opening our energy, strengthening our flow, but also direct technics for healing our body and others
 • Oriental diagnosis – we will see the basic approaches for diagnosing illnesses through just seeing a persons characteristics, marks on the skin pulses etc
 • Healing through Ayurvedic technics – mainly technics of detoxing and reading the pulses together with basic elements of Ayurveda for healing
 • Technics to connect to Grace – technics from Christian Kaballa and Kashmir Shivaism to connect with the grace of God for deepening our understanding and our healing ability
 • Healing with Bijas and symbols – from Tibetan Vajrayanna schools and hindu Tantra the use of syllables and symbols to heal physical and emotional issues
 • Jioti – deep energetic heeling of emotions  from hindu tantra
 • Golden chi technics – from the taoist school technics for developing healing energies-hot, cold, spiral and gold chi, the Lo Han Chi Kung and more
 • Protection technics – Technics from different traditions to protect the healer during heavy and negative energetic loads
 • Healing in Tantra – many different technics for healing the body and psychotherapy, with meditational technics and body postures, healing with ishta Devata’s and more through Hindu and Himalayan Tantric traditions
 • Subtle anatomy – deep esoteric knowledge of the human anatomy necessary for all healers
 • Divine Rays – from western mysticism a profound technic for accessing the healing powers of God and braking the fixation of karma and illusion
 • Pranic healing technics – from the school of pranic healing ways of healing with energy and through grace
 • Energetic sensitization different methods through seed syllables, sounds, chi kung and energy movement to open the energy flow and sensing subtle energies
 • Healing and clairvoyance  developing the subtle senses through the use of the elements for becoming better healers
 • Hypnotherapy– through guided meditation in the hypnagogic state healing of deep emotional and physical problems
 • Deep relaxation and self healing  through technics of deep relaxation healing and clarifying emotional problems
 • Healing in Kabbalah – different methods for healing in the christian Kaballa through the use of hebrew letters and the names of God
 • Levels of Reiki – different levels of this system
 • Divine light and healing – through this profound method of the han mi lineage we will learn to transform the energy patterns in the body and even work with psychic operations to heal vital organs
 • Healing with angels – aquiring special support and guidance during our work with angels
 • Nine seals of Vajrayana Chi kung – a special chi kung that creates a very strong connections of the healing buddhas of this tradition and develops high levels of energy and clarity for the healer
 • Karmic healing – technics of transforming and overcoming our personal history
 • Healing with the double  special ways of working with this subtle body to heal different ilnesses
 • Cancer healing technics – the taoist approach and vision to healing and transforming this illness
 • Death and Phowa – a unique way to die consciously and transfer our awareness at this important time
 • Healing with Yidams – different meditational deities and their practices of transforming our reality
 • 5 Element Dakinies – a very important way of healing the body, karma and dealing with the elements in space from the tradition of Bon
 • Quan Yin teachings
 • Medicine Buddha teachings
 • White Tara teachings
 • Prosperity – technics to increase prosperity from Vajrayanna, Tantra and Kaballa

healing path 1st module

chi kung for developing the capacity of the healer for sensing energies.

This chi kung is the first in a series of chi kungs that will follow that will help participate at this stage to open the energy channels of the feet hands and navel.

subtle anatomy the energetic physiology of the body.

necessary knowledge for every healer and practitioner that in our days is fairly difficult to come by. healing with symbols from the buddhist vajrayanna tradition. the use of symbols for opening our energy, revealing personal issues and transforming them.

external internal and secret practices developing compassion.

A basic characteristic for every healer. the practice of green tara for transforming our reality. green tara is a meditational deity from the tradition of tibetan vajrayanna. it works remarkably for everyone who wants to dissolve the basic fears obscurations and limitations in their life opening the path for a compassive healer

sensing energies how to feel the energy of another person or space

attracting possibilities the practice of red tara connecting with grace connecting with the source of all

connecting with grace

connecting with the source of all healing. specific practices to connect with grace from the christian caballa

 

Μαρ
2
Σα
7 lotus chi kung & The healing path with M.Mourtzis MD(A.M.) in Gran Canaria @ Gran Canaria
Μαρ 2 @ 14:41 – Μαρ 4 @ 15:41

 

 

 

 

7 Lotus Chi Kung with M.Mourtzis MD(A.M.)

Chi Kung, which literally means “to cultivate energy”, is an ancient practice that helps us to improve health and longevity as well as to increase the sense of harmony within ourselves and with the world.

The first time CHI is mentioned is in one of the most ancient books humanity has: the “I Ching” or “Book of Changes”. Taoism makes reference to this word in its basic teachings.

The word CHI comes from Chinese and it means: the energy or natural force that fills and permeates the whole universe. It also means vitality, essential function in life, bioelectric breath, bio-electromagnetic field, and the breath of life that sustains creation.

In this sense CHI maintains harmony in the universe, from galaxies to the smallest micro-particles.

KUNG literally means practice, will, experience, mastery, management. KUNG also means to do a practice, to cultivate it, but it also implies pleasure, devotion and commitment.
So CHI-KUNG is the practice or joyful mastery of the management of life energy or vitality.

Chi Kung is a discipline that means learning through action, this implies to be aware of what we are doing and to practice with perseverance but not in an obsessive way.

The goal of Chi Kung is to attain a harmonious existence under all circumstances of life and for this it is important that our continuous attitude – not only when we are doing our practice – be one full of joy, curiosity, openness, clarity of intent, perseverance, non-attachment, flexibility and creativity.

7 Lotus Chi Kung is the teaching of 7 forms, sequences or levels designed by Dr. Carlos de León and is a system of Energy Management which is a body based healing system. This system uses postures, breathing, movement and other methods combined to offer a very simple and effective way to develop clarity, energy, awareness and good health.

There are 7 distinct levels (or lotus’) in this system. Each lotus is uniquely designed to introduce to you effective ways of stimulating, unblocking and balancing your energy. Helping you to create a flow of energy, in and around the body, this work is easy, simple, and open to anyone with a clear intent for change and good health!

 

Overall benefits:

Cleanses, balances, strengthen and develops vital energy.
Improves health, longevity and harmony of the physical body with the subtle bodies.
Opens & develops awareness of breath.
Develops grounding and opens the senses.
Develops awareness of the subtle body.
Improvement of the flow of energy in and around the body.
Prepares the body for greater spiritual development.

 

The Sequences:

Lotus 1… Red

 Lotus Opening of basic channels, opening of hands and feet, cleansing & fortifying of vital energy, improving relaxation and general health.

Lotus 2…Yellow Lotus Opening & activating the main chakras, balancing the thr

ee doshas, opening new channels and activating spiral chi.

Lotus 3…Green Lotus Fortifying the muscles, increasing flexibility, detoxifying the body, loosening body structure, balancing the hemispheres.

Lotus 4…Blue Lotus Feeding the internal organs, improving health, strengthening the internal chi, strengthening the body and internal organs

Lotus 5…Pink Lotus Emitting hot, cold & spiral chi, producing golden chi, unifying energy w/ consc., penetrating meditative states.

Lotus 6…Lilac Lotus Connecting with cosmic chi, working with principle of “chi follows thought”, opening of 3rd eye, activating the immune system, fortifying pre- natal chi.

Lotus 7…Golden Lotus Exchanging internal & internal chi with 5 elements, further strengthening of physical & energetic bodies, preparing for higher levels of training.

7 Lotus is  designed to:

 Improve the flow of energy in and around the body.
 Clean, balance, strengthen and develop our energy of vitality.  Improve our physical health, strength and longevity.
 Unblock breathing.
 Develop subtle bodies.

The 7 Lotus program includes:

 Postures
 Body movement  Breathing
 Self massage
 Visualization
 Meditation

With the practice of 7 Lotus Chi Kung, the students will be able to:

Become sensitized to and identify their vital energy.

Recognize the source of their energy as well as its derivations: physical, mental,emotional and spiritual.

Connect with the harmony and balance of the universe (macrocosms) and experience individual harmony (microcosms).

To start a free, conscious and pleasurable movement towards the natural flow ofthe cosmos with the objective to LIVE a life of growth and pleasure, of harmony and joy of love and compassion, of unification with the TAO.

7 Lotus is the foundation for advanced practices of Nei Kung and Shen Kung, which, as a whole, is a complete system for the realization of the Self.

Healer’s Path with M.Mourtzis MD(A.M.)

 

Training in The Healers Path intends to offer participants the opportunity to experience a course of healing that will begin to develop within them an opportunity to experience joy and compassion in their everyday life.

It includes techniques and healing practices based on ancient spiritual traditions from the most important ones in our planet. It is a series of seminars aimed at people who would like to heal and transform their reality and the reality of the people around them.

The healers path is a deep process where participants begin to heal the physical but also the subtle bodies while gradually increasingly forming a deeper connection with their true nature. This training is a unique opportunity so that participants can start their personal spiritual growing under the vision of liberating and healing of the world.

The healers path is the result of more than 15 years of research on behalf of the facilitator in different parts of the world where he has lived and worked extracting technics of healing with energy and is a complete and concise way of developing the healer, through a multitude of technics and ways giving this way a broad spectrum of tools that can be used in every case.   

This training will be completed in 10 two day intensive seminars or five modules of five days each and participants will be certified by AMRITA only after their full participation in them.

Course materials can and will be adjusted according to the needs and level of the participants. the list bellow is a general sample of contents

                                    

Proposed Course Material:

 • Various Chi Kung ‘s for strengthening and developing the healer – we will be working with all 5 types of chi kung, mainly focusing on technics for opening our energy, strengthening our flow, but also direct technics for healing our body and others
 • Oriental diagnosis – we will see the basic approaches for diagnosing illnesses through just seeing a persons characteristics, marks on the skin pulses etc
 • Healing through Ayurvedic technics – mainly technics of detoxing and reading the pulses together with basic elements of Ayurveda for healing
 • Technics to connect to Grace – technics from Christian Kaballa and Kashmir Shivaism to connect with the grace of God for deepening our understanding and our healing ability
 • Healing with Bijas and symbols – from Tibetan Vajrayanna schools and hindu Tantra the use of syllables and symbols to heal physical and emotional issues
 • Jioti – deep energetic heeling of emotions  from hindu tantra
 • Golden chi technics – from the taoist school technics for developing healing energies-hot, cold, spiral and gold chi, the Lo Han Chi Kung and more
 • Protection technics – Technics from different traditions to protect the healer during heavy and negative energetic loads
 • Healing in Tantra – many different technics for healing the body and psychotherapy, with meditational technics and body postures, healing with ishta Devata’s and more through Hindu and Himalayan Tantric traditions
 • Subtle anatomy – deep esoteric knowledge of the human anatomy necessary for all healers
 • Divine Rays – from western mysticism a profound technic for accessing the healing powers of God and braking the fixation of karma and illusion
 • Pranic healing technics – from the school of pranic healing ways of healing with energy and through grace
 • Energetic sensitization different methods through seed syllables, sounds, chi kung and energy movement to open the energy flow and sensing subtle energies
 • Healing and clairvoyance  developing the subtle senses through the use of the elements for becoming better healers
 • Hypnotherapy– through guided meditation in the hypnagogic state healing of deep emotional and physical problems
 • Deep relaxation and self healing  through technics of deep relaxation healing and clarifying emotional problems
 • Healing in Kabbalah – different methods for healing in the christian Kaballa through the use of hebrew letters and the names of God
 • Levels of Reiki – different levels of this system
 • Divine light and healing – through this profound method of the han mi lineage we will learn to transform the energy patterns in the body and even work with psychic operations to heal vital organs
 • Healing with angels – aquiring special support and guidance during our work with angels
 • Nine seals of Vajrayana Chi kung – a special chi kung that creates a very strong connections of the healing buddhas of this tradition and develops high levels of energy and clarity for the healer
 • Karmic healing – technics of transforming and overcoming our personal history
 • Healing with the double  special ways of working with this subtle body to heal different ilnesses
 • Cancer healing technics – the taoist approach and vision to healing and transforming this illness
 • Death and Phowa – a unique way to die consciously and transfer our awareness at this important time
 • Healing with Yidams – different meditational deities and their practices of transforming our reality
 • 5 Element Dakinies – a very important way of healing the body, karma and dealing with the elements in space from the tradition of Bon
 • Quan Yin teachings
 • Medicine Buddha teachings
 • White Tara teachings
 • Prosperity – technics to increase prosperity from Vajrayanna, Tantra and Kaballa

healing path 1st module

chi kung for developing the capacity of the healer for sensing energies.

This chi kung is the first in a series of chi kungs that will follow that will help participate at this stage to open the energy channels of the feet hands and navel.

subtle anatomy the energetic physiology of the body.

necessary knowledge for every healer and practitioner that in our days is fairly difficult to come by. healing with symbols from the buddhist vajrayanna tradition. the use of symbols for opening our energy, revealing personal issues and transforming them.

external internal and secret practices developing compassion.

A basic characteristic for every healer. the practice of green tara for transforming our reality. green tara is a meditational deity from the tradition of tibetan vajrayanna. it works remarkably for everyone who wants to dissolve the basic fears obscurations and limitations in their life opening the path for a compassive healer

sensing energies how to feel the energy of another person or space

attracting possibilities the practice of red tara connecting with grace connecting with the source of all

connecting with grace

connecting with the source of all healing. specific practices to connect with grace from the christian caballa

 

Μαρ
3
Κυ
7 lotus chi kung & The healing path with M.Mourtzis MD(A.M.) in Gran Canaria @ Gran Canaria
Μαρ 3 @ 14:41 – Μαρ 5 @ 15:41

 

 

 

 

7 Lotus Chi Kung with M.Mourtzis MD(A.M.)

Chi Kung, which literally means “to cultivate energy”, is an ancient practice that helps us to improve health and longevity as well as to increase the sense of harmony within ourselves and with the world.

The first time CHI is mentioned is in one of the most ancient books humanity has: the “I Ching” or “Book of Changes”. Taoism makes reference to this word in its basic teachings.

The word CHI comes from Chinese and it means: the energy or natural force that fills and permeates the whole universe. It also means vitality, essential function in life, bioelectric breath, bio-electromagnetic field, and the breath of life that sustains creation.

In this sense CHI maintains harmony in the universe, from galaxies to the smallest micro-particles.

KUNG literally means practice, will, experience, mastery, management. KUNG also means to do a practice, to cultivate it, but it also implies pleasure, devotion and commitment.
So CHI-KUNG is the practice or joyful mastery of the management of life energy or vitality.

Chi Kung is a discipline that means learning through action, this implies to be aware of what we are doing and to practice with perseverance but not in an obsessive way.

The goal of Chi Kung is to attain a harmonious existence under all circumstances of life and for this it is important that our continuous attitude – not only when we are doing our practice – be one full of joy, curiosity, openness, clarity of intent, perseverance, non-attachment, flexibility and creativity.

7 Lotus Chi Kung is the teaching of 7 forms, sequences or levels designed by Dr. Carlos de León and is a system of Energy Management which is a body based healing system. This system uses postures, breathing, movement and other methods combined to offer a very simple and effective way to develop clarity, energy, awareness and good health.

There are 7 distinct levels (or lotus’) in this system. Each lotus is uniquely designed to introduce to you effective ways of stimulating, unblocking and balancing your energy. Helping you to create a flow of energy, in and around the body, this work is easy, simple, and open to anyone with a clear intent for change and good health!

 

Overall benefits:

Cleanses, balances, strengthen and develops vital energy.
Improves health, longevity and harmony of the physical body with the subtle bodies.
Opens & develops awareness of breath.
Develops grounding and opens the senses.
Develops awareness of the subtle body.
Improvement of the flow of energy in and around the body.
Prepares the body for greater spiritual development.

 

The Sequences:

Lotus 1… Red

 Lotus Opening of basic channels, opening of hands and feet, cleansing & fortifying of vital energy, improving relaxation and general health.

Lotus 2…Yellow Lotus Opening & activating the main chakras, balancing the thr

ee doshas, opening new channels and activating spiral chi.

Lotus 3…Green Lotus Fortifying the muscles, increasing flexibility, detoxifying the body, loosening body structure, balancing the hemispheres.

Lotus 4…Blue Lotus Feeding the internal organs, improving health, strengthening the internal chi, strengthening the body and internal organs

Lotus 5…Pink Lotus Emitting hot, cold & spiral chi, producing golden chi, unifying energy w/ consc., penetrating meditative states.

Lotus 6…Lilac Lotus Connecting with cosmic chi, working with principle of “chi follows thought”, opening of 3rd eye, activating the immune system, fortifying pre- natal chi.

Lotus 7…Golden Lotus Exchanging internal & internal chi with 5 elements, further strengthening of physical & energetic bodies, preparing for higher levels of training.

7 Lotus is  designed to:

 Improve the flow of energy in and around the body.
 Clean, balance, strengthen and develop our energy of vitality.  Improve our physical health, strength and longevity.
 Unblock breathing.
 Develop subtle bodies.

The 7 Lotus program includes:

 Postures
 Body movement  Breathing
 Self massage
 Visualization
 Meditation

With the practice of 7 Lotus Chi Kung, the students will be able to:

Become sensitized to and identify their vital energy.

Recognize the source of their energy as well as its derivations: physical, mental,emotional and spiritual.

Connect with the harmony and balance of the universe (macrocosms) and experience individual harmony (microcosms).

To start a free, conscious and pleasurable movement towards the natural flow ofthe cosmos with the objective to LIVE a life of growth and pleasure, of harmony and joy of love and compassion, of unification with the TAO.

7 Lotus is the foundation for advanced practices of Nei Kung and Shen Kung, which, as a whole, is a complete system for the realization of the Self.

Healer’s Path with M.Mourtzis MD(A.M.)

 

Training in The Healers Path intends to offer participants the opportunity to experience a course of healing that will begin to develop within them an opportunity to experience joy and compassion in their everyday life.

It includes techniques and healing practices based on ancient spiritual traditions from the most important ones in our planet. It is a series of seminars aimed at people who would like to heal and transform their reality and the reality of the people around them.

The healers path is a deep process where participants begin to heal the physical but also the subtle bodies while gradually increasingly forming a deeper connection with their true nature. This training is a unique opportunity so that participants can start their personal spiritual growing under the vision of liberating and healing of the world.

The healers path is the result of more than 15 years of research on behalf of the facilitator in different parts of the world where he has lived and worked extracting technics of healing with energy and is a complete and concise way of developing the healer, through a multitude of technics and ways giving this way a broad spectrum of tools that can be used in every case.   

This training will be completed in 10 two day intensive seminars or five modules of five days each and participants will be certified by AMRITA only after their full participation in them.

Course materials can and will be adjusted according to the needs and level of the participants. the list bellow is a general sample of contents

                                    

Proposed Course Material:

 • Various Chi Kung ‘s for strengthening and developing the healer – we will be working with all 5 types of chi kung, mainly focusing on technics for opening our energy, strengthening our flow, but also direct technics for healing our body and others
 • Oriental diagnosis – we will see the basic approaches for diagnosing illnesses through just seeing a persons characteristics, marks on the skin pulses etc
 • Healing through Ayurvedic technics – mainly technics of detoxing and reading the pulses together with basic elements of Ayurveda for healing
 • Technics to connect to Grace – technics from Christian Kaballa and Kashmir Shivaism to connect with the grace of God for deepening our understanding and our healing ability
 • Healing with Bijas and symbols – from Tibetan Vajrayanna schools and hindu Tantra the use of syllables and symbols to heal physical and emotional issues
 • Jioti – deep energetic heeling of emotions  from hindu tantra
 • Golden chi technics – from the taoist school technics for developing healing energies-hot, cold, spiral and gold chi, the Lo Han Chi Kung and more
 • Protection technics – Technics from different traditions to protect the healer during heavy and negative energetic loads
 • Healing in Tantra – many different technics for healing the body and psychotherapy, with meditational technics and body postures, healing with ishta Devata’s and more through Hindu and Himalayan Tantric traditions
 • Subtle anatomy – deep esoteric knowledge of the human anatomy necessary for all healers
 • Divine Rays – from western mysticism a profound technic for accessing the healing powers of God and braking the fixation of karma and illusion
 • Pranic healing technics – from the school of pranic healing ways of healing with energy and through grace
 • Energetic sensitization different methods through seed syllables, sounds, chi kung and energy movement to open the energy flow and sensing subtle energies
 • Healing and clairvoyance  developing the subtle senses through the use of the elements for becoming better healers
 • Hypnotherapy– through guided meditation in the hypnagogic state healing of deep emotional and physical problems
 • Deep relaxation and self healing  through technics of deep relaxation healing and clarifying emotional problems
 • Healing in Kabbalah – different methods for healing in the christian Kaballa through the use of hebrew letters and the names of God
 • Levels of Reiki – different levels of this system
 • Divine light and healing – through this profound method of the han mi lineage we will learn to transform the energy patterns in the body and even work with psychic operations to heal vital organs
 • Healing with angels – aquiring special support and guidance during our work with angels
 • Nine seals of Vajrayana Chi kung – a special chi kung that creates a very strong connections of the healing buddhas of this tradition and develops high levels of energy and clarity for the healer
 • Karmic healing – technics of transforming and overcoming our personal history
 • Healing with the double  special ways of working with this subtle body to heal different ilnesses
 • Cancer healing technics – the taoist approach and vision to healing and transforming this illness
 • Death and Phowa – a unique way to die consciously and transfer our awareness at this important time
 • Healing with Yidams – different meditational deities and their practices of transforming our reality
 • 5 Element Dakinies – a very important way of healing the body, karma and dealing with the elements in space from the tradition of Bon
 • Quan Yin teachings
 • Medicine Buddha teachings
 • White Tara teachings
 • Prosperity – technics to increase prosperity from Vajrayanna, Tantra and Kaballa

healing path 1st module

chi kung for developing the capacity of the healer for sensing energies.

This chi kung is the first in a series of chi kungs that will follow that will help participate at this stage to open the energy channels of the feet hands and navel.

subtle anatomy the energetic physiology of the body.

necessary knowledge for every healer and practitioner that in our days is fairly difficult to come by. healing with symbols from the buddhist vajrayanna tradition. the use of symbols for opening our energy, revealing personal issues and transforming them.

external internal and secret practices developing compassion.

A basic characteristic for every healer. the practice of green tara for transforming our reality. green tara is a meditational deity from the tradition of tibetan vajrayanna. it works remarkably for everyone who wants to dissolve the basic fears obscurations and limitations in their life opening the path for a compassive healer

sensing energies how to feel the energy of another person or space

attracting possibilities the practice of red tara connecting with grace connecting with the source of all

connecting with grace

connecting with the source of all healing. specific practices to connect with grace from the christian caballa

 

Μαρ
14
Πε
Οι εννέα όψεις της Μητέρας Durga @ Εnagron - Ρεθυμνο
Μαρ 14 @ 00:00 – Μαρ 17 @ 00:00

Οι εννέα όψεις της Μητέρας Durga

 

 Η σανσκριτική λέξη durga σημαίνει φρούριο ή προστατευόμενο μέρος. Η Durga αντιπροσωπεύει τη δύναμη του Ανώτατου Όντος που διατηρεί την ηθική τάξη και τη δικαιοσύνη στη δημιουργία. Θεωρείται η αρχική εκφρασμένη μορφή της Μητέρας Parvati ή της Adi-Parashakt. Συμβολίζει τη θεϊκή ενέργεια που χρησιμοποιείται ενάντια στις αρνητικές δυνάμεις στο σύμπαν. Πιστεύεται ότι η Θεά Durga είναι η συνδυασμένη μορφή των δυνάμεων των Θεών Lakshmi, Kali και Saraswati. Η Durga προστατεύει επίσης από το κακό και τη δυστυχία,  την αλαζονεία, τη ζήλεια, την προκατάληψη, το μίσος, την οργή, την απληστία και τον εγωισμό. Εμφανίζεται ως γυναίκα πολεμιστής με οκτώ χέρια που φέρουν όπλα διαφορετικού είδους, κάνοντας μούντρα (συμβολικές χειρονομίες) που αντιπροσωπεύουν τις διδασκαλίες της. Αντιπροσωπεύει την καθαρή ενέργεια, γνωστή ως θεϊκό φως ή jyoti που είναι η ενσάρκωση της γυναικείας και δημιουργικής ενέργειας και εμφανίζεται με εννέα διαφορετικές μορφές.

Σε αυτό το σεμινάριο θα παρουσιαστούν οι εννέα μορφές της μητέρας και μέσα από μια βαθιά διαδικασία θα αρχίσουμε να θεραπεύουμε και να αποκαθιστούμε την πραγματικότητά μας. Θα δούμε βαθιές διαλογιστικές και ψυχοθεραπευτικές πρακτικές για κάθε μορφή και πρακτικές εφαρμογές για την καθημερινότητά μας.

 

Μέσα από τις 9 μορφές μπορούμε:

Να θεραπευσουμε τον θυμό, τις εγωιστικές επιθυμίες μας, την απληστία, το λανθασμένο εγώ και τις προσκολλήσεις μας, ατέλειες και σφάλματα. Μπορούμε να αρχίσουμε να παράγουμε Γνώση να καλιεργούμε αφοσίωση, να αρχισουμε να αφαιρούμε εμποδια και να φερουμε ευτυχία και ειρήνη στη ζωή μας. Θα αρχισουμε να θεραπεύουμε το μητρικό αρχέτυπο και την ικανότητά μας να νιώθουμε ρομαντισμό και αγάπη. Μεσα απο αυτη τη διαδικασια θα αρχισουμε ακομη να δημιουργούμε ευημερία, να βιωνουμε ευτυχία και να θεραπεύουμε την προσωπική μας δύναμη και τη διαίσθησή μας καταστρέφοντας όλες τις αρνητικότητες προκειμένου να γίνουμε ένα δοχείο της Θεϊκής Μητέρας και τελικά να απελευθερωθούμε.

 

 

 

Μαρ
18
Δε
Ομάδα μελέτης Καμπάλα: Το κρυμμένο όραμα της Βίβλου @ Ηρακλειο Κρητης
Μαρ 18 @ 17:00 – 20:00

Ομάδα μελέτης Καμπάλα: Το κρυμμένο όραμα της Βίβλου

 

Η Χριστιανική Καμπάλα κινείται επάνω στον πλούτο της μυστικής χριστιανικής παράδοσης κι αποτελεί μονοπάτι για την πνευματική συμφιλίωση μέσα από το κρυμμένο όραμα της Βίβλου.

Στον Καμπαλιστικό δρόμο η άσκηση δεν γίνεται για προσωπικό όφελος αλλά για να υπηρετήσουμε το Θεό και την δημιουργία: για να εισέλθουμε σε έναν κόσμο εντελώς διαφορετικό από αυτόν που γνωρίζουμε. Σε αυτού του τύπου την άσκηση μας ενδιαφέρει να αλλάξουμε την αντίληψη μας για την πραγματικότητα εξαλείφοντας τη ρίζα της άγνοιας και του πόνου.

Σας προσκαλούμε να εξερευνήσουμε το μεσσιανικό μυστικό όραμα πίσω από την χριστιανική παράδοση και να συνδεθούμε με το πνεύμα. Θα υπάρχει θεωρητική και πρακτική εφαρμογή της διδασκαλίας και μπορούν να συμμετάσχουν όλοι όσοι έχουν ανοιχτό όραμα για το πνευματικό μονοπάτι της χριστιανικής παράδοσης.

Όσον αφορά το θεωρητικό κομμάτι, θα εντρυφήσουμε, υπό το πρίσμα της Καμπαλιστικής ερμηνείας, στα μυστικά νοήματα της Βίβλου και όσον αφορά το πρακτικό κομμάτι Θα έρθουμε σε επαφή με τις διαλογιστικές τεχνικές της: τεχνικές για να επανασυνδεθούμε με τη ρίζα της χριστιανοσύνης και να συντονιστούμε με τη Θεία Χάρη και την Αγάπη του Θεού.

Η ομάδα μελέτης θα συνεδριάζει στο Ηράκλειο Κρήτης σε μηνιαία βάση και η διάρκειά της θα είναι τρείς ώρες. Η πρώτη ημέρα διεξαγωγής έχει οριστεί η Δευτέρα 14 Ιανουαρίου 2019 και η δεύτερη την Δευτέρα 11 Φεβρουαρίου. Στις 17:00.

Ο αριθμός συμμετεχόντων είναι περιορισμένος και μετά τις δύο πρώτες συναντήσεις η ομάδα δεν θα δέχεται νέους συμμετέχοντες.

Μαρ
29
Πα
7 lotus chi kung & The healing path with M.Mourtzis MD(A.M.) in Barcelona @ barcelona
Μαρ 29 @ 14:44 – Μαρ 31 @ 16:44

 

 

7 Lotus Chi Kung with M.Mourtzis MD(A.M.)

Chi Kung, which literally means “to cultivate energy”, is an ancient practice that helps us to improve health and longevity as well as to increase the sense of harmony within ourselves and with the world.

The first time CHI is mentioned is in one of the most ancient books humanity has: the “I Ching” or “Book of Changes”. Taoism makes reference to this word in its basic teachings.

The word CHI comes from Chinese and it means: the energy or natural force that fills and permeates the whole universe. It also means vitality, essential function in life, bioelectric breath, bio-electromagnetic field, and the breath of life that sustains creation.

In this sense CHI maintains harmony in the universe, from galaxies to the smallest micro-particles.

KUNG literally means practice, will, experience, mastery, management. KUNG also means to do a practice, to cultivate it, but it also implies pleasure, devotion and commitment.
So CHI-KUNG is the practice or joyful mastery of the management of life energy or vitality.

Chi Kung is a discipline that means learning through action, this implies to be aware of what we are doing and to practice with perseverance but not in an obsessive way.

The goal of Chi Kung is to attain a harmonious existence under all circumstances of life and for this it is important that our continuous attitude – not only when we are doing our practice – be one full of joy, curiosity, openness, clarity of intent, perseverance, non-attachment, flexibility and creativity.

7 Lotus Chi Kung is the teaching of 7 forms, sequences or levels designed by Dr. Carlos de León and is a system of Energy Management which is a body based healing system. This system uses postures, breathing, movement and other methods combined to offer a very simple and effective way to develop clarity, energy, awareness and good health.

There are 7 distinct levels (or lotus’) in this system. Each lotus is uniquely designed to introduce to you effective ways of stimulating, unblocking and balancing your energy. Helping you to create a flow of energy, in and around the body, this work is easy, simple, and open to anyone with a clear intent for change and good health!

 

Overall benefits:

Cleanses, balances, strengthen and develops vital energy.
Improves health, longevity and harmony of the physical body with the subtle bodies.
Opens & develops awareness of breath.
Develops grounding and opens the senses.
Develops awareness of the subtle body.
Improvement of the flow of energy in and around the body.
Prepares the body for greater spiritual development.

 

The Sequences:

Lotus 1… Red

 Lotus Opening of basic channels, opening of hands and feet, cleansing & fortifying of vital energy, improving relaxation and general health.

Lotus 2…Yellow Lotus Opening & activating the main chakras, balancing the thr

ee doshas, opening new channels and activating spiral chi.

Lotus 3…Green Lotus Fortifying the muscles, increasing flexibility, detoxifying the body, loosening body structure, balancing the hemispheres.

Lotus 4…Blue Lotus Feeding the internal organs, improving health, strengthening the internal chi, strengthening the body and internal organs

Lotus 5…Pink Lotus Emitting hot, cold & spiral chi, producing golden chi, unifying energy w/ consc., penetrating meditative states.

Lotus 6…Lilac Lotus Connecting with cosmic chi, working with principle of “chi follows thought”, opening of 3rd eye, activating the immune system, fortifying pre- natal chi.

Lotus 7…Golden Lotus Exchanging internal & internal chi with 5 elements, further strengthening of physical & energetic bodies, preparing for higher levels of training.

7 Lotus is  designed to: Improve the flow of energy in and around the body.
 Clean, balance, strengthen and develop our energy of vitality.  Improve our physical health, strength and longevity.
 Unblock breathing.
 Develop subtle bodies.The 7 Lotus program includes:

 Postures
 Body movement  Breathing
 Self massage
 Visualization
 Meditation

With the practice of 7 Lotus Chi Kung, the students will be able to:

Become sensitized to and identify their vital energy.

Recognize the source of their energy as well as its derivations: physical, mental,emotional and spiritual.

Connect with the harmony and balance of the universe (macrocosms) and experience individual harmony (microcosms).

To start a free, conscious and pleasurable movement towards the natural flow ofthe cosmos with the objective to LIVE a life of growth and pleasure, of harmony and joy of love and compassion, of unification with the TAO.

7 Lotus is the foundation for advanced practices of Nei Kung and Shen Kung, which, as a whole, is a complete system for the realization of the Self.

Healer’s Path with M.Mourtzis MD(A.M.)

 

Training in The Healers Path intends to offer participants the opportunity to experience a course of healing that will begin to develop within them an opportunity to experience joy and compassion in their everyday life.

It includes techniques and healing practices based on ancient spiritual traditions from the most important ones in our planet. It is a series of seminars aimed at people who would like to heal and transform their reality and the reality of the people around them.

The healers path is a deep process where participants begin to heal the physical but also the subtle bodies while gradually increasingly forming a deeper connection with their true nature. This training is a unique opportunity so that participants can start their personal spiritual growing under the vision of liberating and healing of the world.

The healers path is the result of more than 15 years of research on behalf of the facilitator in different parts of the world where he has lived and worked extracting technics of healing with energy and is a complete and concise way of developing the healer, through a multitude of technics and ways giving this way a broad spectrum of tools that can be used in every case.   

This training will be completed in 10 two day intensive seminars or five modules of five days each and participants will be certified by AMRITA only after their full participation in them.

Course materials can and will be adjusted according to the needs and level of the participants. the list bellow is a general sample of contents

                                    

Proposed Course Material:

 • Various Chi Kung ‘s for strengthening and developing the healer – we will be working with all 5 types of chi kung, mainly focusing on technics for opening our energy, strengthening our flow, but also direct technics for healing our body and others
 • Oriental diagnosis – we will see the basic approaches for diagnosing illnesses through just seeing a persons characteristics, marks on the skin pulses etc
 • Healing through Ayurvedic technics – mainly technics of detoxing and reading the pulses together with basic elements of Ayurveda for healing
 • Technics to connect to Grace – technics from Christian Kaballa and Kashmir Shivaism to connect with the grace of God for deepening our understanding and our healing ability
 • Healing with Bijas and symbols – from Tibetan Vajrayanna schools and hindu Tantra the use of syllables and symbols to heal physical and emotional issues
 • Jioti – deep energetic heeling of emotions  from hindu tantra
 • Golden chi technics – from the taoist school technics for developing healing energies-hot, cold, spiral and gold chi, the Lo Han Chi Kung and more
 • Protection technics – Technics from different traditions to protect the healer during heavy and negative energetic loads
 • Healing in Tantra – many different technics for healing the body and psychotherapy, with meditational technics and body postures, healing with ishta Devata’s and more through Hindu and Himalayan Tantric traditions
 • Subtle anatomy – deep esoteric knowledge of the human anatomy necessary for all healers
 • Divine Rays – from western mysticism a profound technic for accessing the healing powers of God and braking the fixation of karma and illusion
 • Pranic healing technics – from the school of pranic healing ways of healing with energy and through grace
 • Energetic sensitization different methods through seed syllables, sounds, chi kung and energy movement to open the energy flow and sensing subtle energies
 • Healing and clairvoyance  developing the subtle senses through the use of the elements for becoming better healers
 • Hypnotherapy– through guided meditation in the hypnagogic state healing of deep emotional and physical problems
 • Deep relaxation and self healing  through technics of deep relaxation healing and clarifying emotional problems
 • Healing in Kabbalah – different methods for healing in the christian Kaballa through the use of hebrew letters and the names of God
 • Levels of Reiki – different levels of this system
 • Divine light and healing – through this profound method of the han mi lineage we will learn to transform the energy patterns in the body and even work with psychic operations to heal vital organs
 • Healing with angels – aquiring special support and guidance during our work with angels
 • Nine seals of Vajrayana Chi kung – a special chi kung that creates a very strong connections of the healing buddhas of this tradition and develops high levels of energy and clarity for the healer
 • Karmic healing – technics of transforming and overcoming our personal history
 • Healing with the double  special ways of working with this subtle body to heal different ilnesses
 • Cancer healing technics – the taoist approach and vision to healing and transforming this illness
 • Death and Phowa – a unique way to die consciously and transfer our awareness at this important time
 • Healing with Yidams – different meditational deities and their practices of transforming our reality
 • 5 Element Dakinies – a very important way of healing the body, karma and dealing with the elements in space from the tradition of Bon
 • Quan Yin teachings
 • Medicine Buddha teachings
 • White Tara teachings
 • Prosperity – technics to increase prosperity from Vajrayanna, Tantra and Kaballa

healing path 1st module

chi kung for developing the capacity of the healer for sensing energies.

This chi kung is the first in a series of chi kungs that will follow that will help participate at this stage to open the energy channels of the feet hands and navel.

subtle anatomy the energetic physiology of the body.

necessary knowledge for every healer and practitioner that in our days is fairly difficult to come by. healing with symbols from the buddhist vajrayanna tradition. the use of symbols for opening our energy, revealing personal issues and transforming them.

external internal and secret practices developing compassion.

A basic characteristic for every healer. the practice of green tara for transforming our reality. green tara is a meditational deity from the tradition of tibetan vajrayanna. it works remarkably for everyone who wants to dissolve the basic fears obscurations and limitations in their life opening the path for a compassive healer

sensing energies how to feel the energy of another person or space

attracting possibilities the practice of red tara connecting with grace connecting with the source of all

connecting with grace

connecting with the source of all healing. specific practices to connect with grace from the christian caballa

 

Μαρ
30
Σα
7 lotus chi kung & The healing path with M.Mourtzis MD(A.M.) in Barcelona @ barcelona
Μαρ 30 @ 14:44 – Απρ 1 @ 16:44

 

 

7 Lotus Chi Kung with M.Mourtzis MD(A.M.)

Chi Kung, which literally means “to cultivate energy”, is an ancient practice that helps us to improve health and longevity as well as to increase the sense of harmony within ourselves and with the world.

The first time CHI is mentioned is in one of the most ancient books humanity has: the “I Ching” or “Book of Changes”. Taoism makes reference to this word in its basic teachings.

The word CHI comes from Chinese and it means: the energy or natural force that fills and permeates the whole universe. It also means vitality, essential function in life, bioelectric breath, bio-electromagnetic field, and the breath of life that sustains creation.

In this sense CHI maintains harmony in the universe, from galaxies to the smallest micro-particles.

KUNG literally means practice, will, experience, mastery, management. KUNG also means to do a practice, to cultivate it, but it also implies pleasure, devotion and commitment.
So CHI-KUNG is the practice or joyful mastery of the management of life energy or vitality.

Chi Kung is a discipline that means learning through action, this implies to be aware of what we are doing and to practice with perseverance but not in an obsessive way.

The goal of Chi Kung is to attain a harmonious existence under all circumstances of life and for this it is important that our continuous attitude – not only when we are doing our practice – be one full of joy, curiosity, openness, clarity of intent, perseverance, non-attachment, flexibility and creativity.

7 Lotus Chi Kung is the teaching of 7 forms, sequences or levels designed by Dr. Carlos de León and is a system of Energy Management which is a body based healing system. This system uses postures, breathing, movement and other methods combined to offer a very simple and effective way to develop clarity, energy, awareness and good health.

There are 7 distinct levels (or lotus’) in this system. Each lotus is uniquely designed to introduce to you effective ways of stimulating, unblocking and balancing your energy. Helping you to create a flow of energy, in and around the body, this work is easy, simple, and open to anyone with a clear intent for change and good health!

 

Overall benefits:

Cleanses, balances, strengthen and develops vital energy.
Improves health, longevity and harmony of the physical body with the subtle bodies.
Opens & develops awareness of breath.
Develops grounding and opens the senses.
Develops awareness of the subtle body.
Improvement of the flow of energy in and around the body.
Prepares the body for greater spiritual development.

 

The Sequences:

Lotus 1… Red

 Lotus Opening of basic channels, opening of hands and feet, cleansing & fortifying of vital energy, improving relaxation and general health.

Lotus 2…Yellow Lotus Opening & activating the main chakras, balancing the thr

ee doshas, opening new channels and activating spiral chi.

Lotus 3…Green Lotus Fortifying the muscles, increasing flexibility, detoxifying the body, loosening body structure, balancing the hemispheres.

Lotus 4…Blue Lotus Feeding the internal organs, improving health, strengthening the internal chi, strengthening the body and internal organs

Lotus 5…Pink Lotus Emitting hot, cold & spiral chi, producing golden chi, unifying energy w/ consc., penetrating meditative states.

Lotus 6…Lilac Lotus Connecting with cosmic chi, working with principle of “chi follows thought”, opening of 3rd eye, activating the immune system, fortifying pre- natal chi.

Lotus 7…Golden Lotus Exchanging internal & internal chi with 5 elements, further strengthening of physical & energetic bodies, preparing for higher levels of training.

7 Lotus is  designed to: Improve the flow of energy in and around the body.
 Clean, balance, strengthen and develop our energy of vitality.  Improve our physical health, strength and longevity.
 Unblock breathing.
 Develop subtle bodies.The 7 Lotus program includes:

 Postures
 Body movement  Breathing
 Self massage
 Visualization
 Meditation

With the practice of 7 Lotus Chi Kung, the students will be able to:

Become sensitized to and identify their vital energy.

Recognize the source of their energy as well as its derivations: physical, mental,emotional and spiritual.

Connect with the harmony and balance of the universe (macrocosms) and experience individual harmony (microcosms).

To start a free, conscious and pleasurable movement towards the natural flow ofthe cosmos with the objective to LIVE a life of growth and pleasure, of harmony and joy of love and compassion, of unification with the TAO.

7 Lotus is the foundation for advanced practices of Nei Kung and Shen Kung, which, as a whole, is a complete system for the realization of the Self.

Healer’s Path with M.Mourtzis MD(A.M.)

 

Training in The Healers Path intends to offer participants the opportunity to experience a course of healing that will begin to develop within them an opportunity to experience joy and compassion in their everyday life.

It includes techniques and healing practices based on ancient spiritual traditions from the most important ones in our planet. It is a series of seminars aimed at people who would like to heal and transform their reality and the reality of the people around them.

The healers path is a deep process where participants begin to heal the physical but also the subtle bodies while gradually increasingly forming a deeper connection with their true nature. This training is a unique opportunity so that participants can start their personal spiritual growing under the vision of liberating and healing of the world.

The healers path is the result of more than 15 years of research on behalf of the facilitator in different parts of the world where he has lived and worked extracting technics of healing with energy and is a complete and concise way of developing the healer, through a multitude of technics and ways giving this way a broad spectrum of tools that can be used in every case.   

This training will be completed in 10 two day intensive seminars or five modules of five days each and participants will be certified by AMRITA only after their full participation in them.

Course materials can and will be adjusted according to the needs and level of the participants. the list bellow is a general sample of contents

                                    

Proposed Course Material:

 • Various Chi Kung ‘s for strengthening and developing the healer – we will be working with all 5 types of chi kung, mainly focusing on technics for opening our energy, strengthening our flow, but also direct technics for healing our body and others
 • Oriental diagnosis – we will see the basic approaches for diagnosing illnesses through just seeing a persons characteristics, marks on the skin pulses etc
 • Healing through Ayurvedic technics – mainly technics of detoxing and reading the pulses together with basic elements of Ayurveda for healing
 • Technics to connect to Grace – technics from Christian Kaballa and Kashmir Shivaism to connect with the grace of God for deepening our understanding and our healing ability
 • Healing with Bijas and symbols – from Tibetan Vajrayanna schools and hindu Tantra the use of syllables and symbols to heal physical and emotional issues
 • Jioti – deep energetic heeling of emotions  from hindu tantra
 • Golden chi technics – from the taoist school technics for developing healing energies-hot, cold, spiral and gold chi, the Lo Han Chi Kung and more
 • Protection technics – Technics from different traditions to protect the healer during heavy and negative energetic loads
 • Healing in Tantra – many different technics for healing the body and psychotherapy, with meditational technics and body postures, healing with ishta Devata’s and more through Hindu and Himalayan Tantric traditions
 • Subtle anatomy – deep esoteric knowledge of the human anatomy necessary for all healers
 • Divine Rays – from western mysticism a profound technic for accessing the healing powers of God and braking the fixation of karma and illusion
 • Pranic healing technics – from the school of pranic healing ways of healing with energy and through grace
 • Energetic sensitization different methods through seed syllables, sounds, chi kung and energy movement to open the energy flow and sensing subtle energies
 • Healing and clairvoyance  developing the subtle senses through the use of the elements for becoming better healers
 • Hypnotherapy– through guided meditation in the hypnagogic state healing of deep emotional and physical problems
 • Deep relaxation and self healing  through technics of deep relaxation healing and clarifying emotional problems
 • Healing in Kabbalah – different methods for healing in the christian Kaballa through the use of hebrew letters and the names of God
 • Levels of Reiki – different levels of this system
 • Divine light and healing – through this profound method of the han mi lineage we will learn to transform the energy patterns in the body and even work with psychic operations to heal vital organs
 • Healing with angels – aquiring special support and guidance during our work with angels
 • Nine seals of Vajrayana Chi kung – a special chi kung that creates a very strong connections of the healing buddhas of this tradition and develops high levels of energy and clarity for the healer
 • Karmic healing – technics of transforming and overcoming our personal history
 • Healing with the double  special ways of working with this subtle body to heal different ilnesses
 • Cancer healing technics – the taoist approach and vision to healing and transforming this illness
 • Death and Phowa – a unique way to die consciously and transfer our awareness at this important time
 • Healing with Yidams – different meditational deities and their practices of transforming our reality
 • 5 Element Dakinies – a very important way of healing the body, karma and dealing with the elements in space from the tradition of Bon
 • Quan Yin teachings
 • Medicine Buddha teachings
 • White Tara teachings
 • Prosperity – technics to increase prosperity from Vajrayanna, Tantra and Kaballa

healing path 1st module

chi kung for developing the capacity of the healer for sensing energies.

This chi kung is the first in a series of chi kungs that will follow that will help participate at this stage to open the energy channels of the feet hands and navel.

subtle anatomy the energetic physiology of the body.

necessary knowledge for every healer and practitioner that in our days is fairly difficult to come by. healing with symbols from the buddhist vajrayanna tradition. the use of symbols for opening our energy, revealing personal issues and transforming them.

external internal and secret practices developing compassion.

A basic characteristic for every healer. the practice of green tara for transforming our reality. green tara is a meditational deity from the tradition of tibetan vajrayanna. it works remarkably for everyone who wants to dissolve the basic fears obscurations and limitations in their life opening the path for a compassive healer

sensing energies how to feel the energy of another person or space

attracting possibilities the practice of red tara connecting with grace connecting with the source of all

connecting with grace

connecting with the source of all healing. specific practices to connect with grace from the christian caballa

 

Μαρ
31
Κυ
7 lotus chi kung & The healing path with M.Mourtzis MD(A.M.) in Barcelona @ barcelona
Μαρ 31 @ 14:44 – Απρ 2 @ 15:44

 

 

7 Lotus Chi Kung with M.Mourtzis MD(A.M.)

Chi Kung, which literally means “to cultivate energy”, is an ancient practice that helps us to improve health and longevity as well as to increase the sense of harmony within ourselves and with the world.

The first time CHI is mentioned is in one of the most ancient books humanity has: the “I Ching” or “Book of Changes”. Taoism makes reference to this word in its basic teachings.

The word CHI comes from Chinese and it means: the energy or natural force that fills and permeates the whole universe. It also means vitality, essential function in life, bioelectric breath, bio-electromagnetic field, and the breath of life that sustains creation.

In this sense CHI maintains harmony in the universe, from galaxies to the smallest micro-particles.

KUNG literally means practice, will, experience, mastery, management. KUNG also means to do a practice, to cultivate it, but it also implies pleasure, devotion and commitment.
So CHI-KUNG is the practice or joyful mastery of the management of life energy or vitality.

Chi Kung is a discipline that means learning through action, this implies to be aware of what we are doing and to practice with perseverance but not in an obsessive way.

The goal of Chi Kung is to attain a harmonious existence under all circumstances of life and for this it is important that our continuous attitude – not only when we are doing our practice – be one full of joy, curiosity, openness, clarity of intent, perseverance, non-attachment, flexibility and creativity.

7 Lotus Chi Kung is the teaching of 7 forms, sequences or levels designed by Dr. Carlos de León and is a system of Energy Management which is a body based healing system. This system uses postures, breathing, movement and other methods combined to offer a very simple and effective way to develop clarity, energy, awareness and good health.

There are 7 distinct levels (or lotus’) in this system. Each lotus is uniquely designed to introduce to you effective ways of stimulating, unblocking and balancing your energy. Helping you to create a flow of energy, in and around the body, this work is easy, simple, and open to anyone with a clear intent for change and good health!

 

Overall benefits:

Cleanses, balances, strengthen and develops vital energy.
Improves health, longevity and harmony of the physical body with the subtle bodies.
Opens & develops awareness of breath.
Develops grounding and opens the senses.
Develops awareness of the subtle body.
Improvement of the flow of energy in and around the body.
Prepares the body for greater spiritual development.

 

The Sequences:

Lotus 1… Red

 Lotus Opening of basic channels, opening of hands and feet, cleansing & fortifying of vital energy, improving relaxation and general health.

Lotus 2…Yellow Lotus Opening & activating the main chakras, balancing the thr

ee doshas, opening new channels and activating spiral chi.

Lotus 3…Green Lotus Fortifying the muscles, increasing flexibility, detoxifying the body, loosening body structure, balancing the hemispheres.

Lotus 4…Blue Lotus Feeding the internal organs, improving health, strengthening the internal chi, strengthening the body and internal organs

Lotus 5…Pink Lotus Emitting hot, cold & spiral chi, producing golden chi, unifying energy w/ consc., penetrating meditative states.

Lotus 6…Lilac Lotus Connecting with cosmic chi, working with principle of “chi follows thought”, opening of 3rd eye, activating the immune system, fortifying pre- natal chi.

Lotus 7…Golden Lotus Exchanging internal & internal chi with 5 elements, further strengthening of physical & energetic bodies, preparing for higher levels of training.

7 Lotus is  designed to: Improve the flow of energy in and around the body.
 Clean, balance, strengthen and develop our energy of vitality.  Improve our physical health, strength and longevity.
 Unblock breathing.
 Develop subtle bodies.The 7 Lotus program includes:

 Postures
 Body movement  Breathing
 Self massage
 Visualization
 Meditation

With the practice of 7 Lotus Chi Kung, the students will be able to:

Become sensitized to and identify their vital energy.

Recognize the source of their energy as well as its derivations: physical, mental,emotional and spiritual.

Connect with the harmony and balance of the universe (macrocosms) and experience individual harmony (microcosms).

To start a free, conscious and pleasurable movement towards the natural flow ofthe cosmos with the objective to LIVE a life of growth and pleasure, of harmony and joy of love and compassion, of unification with the TAO.

7 Lotus is the foundation for advanced practices of Nei Kung and Shen Kung, which, as a whole, is a complete system for the realization of the Self.

Healer’s Path with M.Mourtzis MD(A.M.)

 

Training in The Healers Path intends to offer participants the opportunity to experience a course of healing that will begin to develop within them an opportunity to experience joy and compassion in their everyday life.

It includes techniques and healing practices based on ancient spiritual traditions from the most important ones in our planet. It is a series of seminars aimed at people who would like to heal and transform their reality and the reality of the people around them.

The healers path is a deep process where participants begin to heal the physical but also the subtle bodies while gradually increasingly forming a deeper connection with their true nature. This training is a unique opportunity so that participants can start their personal spiritual growing under the vision of liberating and healing of the world.

The healers path is the result of more than 15 years of research on behalf of the facilitator in different parts of the world where he has lived and worked extracting technics of healing with energy and is a complete and concise way of developing the healer, through a multitude of technics and ways giving this way a broad spectrum of tools that can be used in every case.   

This training will be completed in 10 two day intensive seminars or five modules of five days each and participants will be certified by AMRITA only after their full participation in them.

Course materials can and will be adjusted according to the needs and level of the participants. the list bellow is a general sample of contents

                                    

Proposed Course Material:

 • Various Chi Kung ‘s for strengthening and developing the healer – we will be working with all 5 types of chi kung, mainly focusing on technics for opening our energy, strengthening our flow, but also direct technics for healing our body and others
 • Oriental diagnosis – we will see the basic approaches for diagnosing illnesses through just seeing a persons characteristics, marks on the skin pulses etc
 • Healing through Ayurvedic technics – mainly technics of detoxing and reading the pulses together with basic elements of Ayurveda for healing
 • Technics to connect to Grace – technics from Christian Kaballa and Kashmir Shivaism to connect with the grace of God for deepening our understanding and our healing ability
 • Healing with Bijas and symbols – from Tibetan Vajrayanna schools and hindu Tantra the use of syllables and symbols to heal physical and emotional issues
 • Jioti – deep energetic heeling of emotions  from hindu tantra
 • Golden chi technics – from the taoist school technics for developing healing energies-hot, cold, spiral and gold chi, the Lo Han Chi Kung and more
 • Protection technics – Technics from different traditions to protect the healer during heavy and negative energetic loads
 • Healing in Tantra – many different technics for healing the body and psychotherapy, with meditational technics and body postures, healing with ishta Devata’s and more through Hindu and Himalayan Tantric traditions
 • Subtle anatomy – deep esoteric knowledge of the human anatomy necessary for all healers
 • Divine Rays – from western mysticism a profound technic for accessing the healing powers of God and braking the fixation of karma and illusion
 • Pranic healing technics – from the school of pranic healing ways of healing with energy and through grace
 • Energetic sensitization different methods through seed syllables, sounds, chi kung and energy movement to open the energy flow and sensing subtle energies
 • Healing and clairvoyance  developing the subtle senses through the use of the elements for becoming better healers
 • Hypnotherapy– through guided meditation in the hypnagogic state healing of deep emotional and physical problems
 • Deep relaxation and self healing  through technics of deep relaxation healing and clarifying emotional problems
 • Healing in Kabbalah – different methods for healing in the christian Kaballa through the use of hebrew letters and the names of God
 • Levels of Reiki – different levels of this system
 • Divine light and healing – through this profound method of the han mi lineage we will learn to transform the energy patterns in the body and even work with psychic operations to heal vital organs
 • Healing with angels – aquiring special support and guidance during our work with angels
 • Nine seals of Vajrayana Chi kung – a special chi kung that creates a very strong connections of the healing buddhas of this tradition and develops high levels of energy and clarity for the healer
 • Karmic healing – technics of transforming and overcoming our personal history
 • Healing with the double  special ways of working with this subtle body to heal different ilnesses
 • Cancer healing technics – the taoist approach and vision to healing and transforming this illness
 • Death and Phowa – a unique way to die consciously and transfer our awareness at this important time
 • Healing with Yidams – different meditational deities and their practices of transforming our reality
 • 5 Element Dakinies – a very important way of healing the body, karma and dealing with the elements in space from the tradition of Bon
 • Quan Yin teachings
 • Medicine Buddha teachings
 • White Tara teachings
 • Prosperity – technics to increase prosperity from Vajrayanna, Tantra and Kaballa

healing path 1st module

chi kung for developing the capacity of the healer for sensing energies.

This chi kung is the first in a series of chi kungs that will follow that will help participate at this stage to open the energy channels of the feet hands and navel.

subtle anatomy the energetic physiology of the body.

necessary knowledge for every healer and practitioner that in our days is fairly difficult to come by. healing with symbols from the buddhist vajrayanna tradition. the use of symbols for opening our energy, revealing personal issues and transforming them.

external internal and secret practices developing compassion.

A basic characteristic for every healer. the practice of green tara for transforming our reality. green tara is a meditational deity from the tradition of tibetan vajrayanna. it works remarkably for everyone who wants to dissolve the basic fears obscurations and limitations in their life opening the path for a compassive healer

sensing energies how to feel the energy of another person or space

attracting possibilities the practice of red tara connecting with grace connecting with the source of all

connecting with grace

connecting with the source of all healing. specific practices to connect with grace from the christian caballa

 

Απρ
15
Δε
Ομάδα μελέτης Καμπάλα: Το κρυμμένο όραμα της Βίβλου @ Ηρακλειο Κρητης
Απρ 15 @ 17:00 – 20:00

Ομάδα μελέτης Καμπάλα: Το κρυμμένο όραμα της Βίβλου

 

Η Χριστιανική Καμπάλα κινείται επάνω στον πλούτο της μυστικής χριστιανικής παράδοσης κι αποτελεί μονοπάτι για την πνευματική συμφιλίωση μέσα από το κρυμμένο όραμα της Βίβλου.

Στον Καμπαλιστικό δρόμο η άσκηση δεν γίνεται για προσωπικό όφελος αλλά για να υπηρετήσουμε το Θεό και την δημιουργία: για να εισέλθουμε σε έναν κόσμο εντελώς διαφορετικό από αυτόν που γνωρίζουμε. Σε αυτού του τύπου την άσκηση μας ενδιαφέρει να αλλάξουμε την αντίληψη μας για την πραγματικότητα εξαλείφοντας τη ρίζα της άγνοιας και του πόνου.

Σας προσκαλούμε να εξερευνήσουμε το μεσσιανικό μυστικό όραμα πίσω από την χριστιανική παράδοση και να συνδεθούμε με το πνεύμα. Θα υπάρχει θεωρητική και πρακτική εφαρμογή της διδασκαλίας και μπορούν να συμμετάσχουν όλοι όσοι έχουν ανοιχτό όραμα για το πνευματικό μονοπάτι της χριστιανικής παράδοσης.

Όσον αφορά το θεωρητικό κομμάτι, θα εντρυφήσουμε, υπό το πρίσμα της Καμπαλιστικής ερμηνείας, στα μυστικά νοήματα της Βίβλου και όσον αφορά το πρακτικό κομμάτι Θα έρθουμε σε επαφή με τις διαλογιστικές τεχνικές της: τεχνικές για να επανασυνδεθούμε με τη ρίζα της χριστιανοσύνης και να συντονιστούμε με τη Θεία Χάρη και την Αγάπη του Θεού.

Η ομάδα μελέτης θα συνεδριάζει στο Ηράκλειο Κρήτης σε μηνιαία βάση και η διάρκειά της θα είναι τρείς ώρες. Η πρώτη ημέρα διεξαγωγής έχει οριστεί η Δευτέρα 14 Ιανουαρίου 2019 και η δεύτερη την Δευτέρα 11 Φεβρουαρίου. Στις 17:00.

Ο αριθμός συμμετεχόντων είναι περιορισμένος και μετά τις δύο πρώτες συναντήσεις η ομάδα δεν θα δέχεται νέους συμμετέχοντες.

Μαΐ
4
Σα
Free Flow – H Τέχνη της Αυτοθεραπείας , με τον Μ.Μουρτζη MD(A.M.) Αθηνα @ santom ΑΘΗΝΑ
Μαΐ 4 @ 10:00 – 14:00

Free Flow – H Τέχνη της Αυτοθεραπείας , με τον Μ.Μουρτζη MD(A.M.)

Το Free Flow είναι μια σειρά σεμιναρίων σχεδιασμενη απο τον Μιχαλη Μουρτζη MD(AM) κατάλληλη για όλους όσους επιθυμούν να αποκτήσουν μια πιο αρμονική στάση στην καθημερινή τους ζωή και για όλους εκείνους που θέλουν να βελτιώσουν την φυσική, συναισθηματική και πνευματική τους υγεία.

Μέσα από ασκήσεις κίνησης της ενέργειας στο σώμα που προέρχονται απο την Yin και Hatha Yoga, την αρχαία κινεζική τέχνη του Chi Kung, από διαλογιστικές ασκήσεις και μοντέρνες μεθόδους σωματικής και υπερπροσωπικής ψυχοθεραπείας θα ανακαλύψουμε τρόπους για να ενωθούμε ξανά με την πηγή της προσωπικής μας δύναμης και χαράς.

Στα σεμινάρια FREE FLOW μαθαίνουμε πρακτικές μεθόδους τις οποίες θα μπορούμε να εφαρμόζουμε στην καθημερινή μας ζωή, έτσι ώστε να είμαστε πιο ευτυχισμένοι, υγιείς και ελεύθεροι. Το όραμα πίσω από αυτά τα σεμινάρια είναι οι συμμετέχοντες να μπορέσουν να αποκτήσουν μια ελεύθερη ροή στο σώμα, την ενέργεια και τα συναισθήματά τους.

 

Η σειρά σεμιναρίων FREE FLOW αναπτύσσεται στους παρακάτω 10 διαφορετικούς τομείς:

1 Το φυσικό μου σώμα και η αίσθηση των προσωπικών μου μπλοκαρισμάτων. Αναπνοή και βαθιά χαλάρωση.
2 Πώς εκφράζομαι ελεύθερα και πώς απελευθερώνω το σώμα απο τις εντάσεις του.
3 Εργαλεία αυτοπαρατήρησης.
4 Βελτίωση συνηθειών.
5 Συνειδητός χειρισμός της ενέργειας.
6 Ξεμπλοκάρισμα και απελευθέρωση των συναισθημάτων. Η προσωπική Ροή. Ξεμπλοκάρισμα της σεξουαλικότητας
7 Δημιουργικός Οραματισμός.
8 Διαλογισμός, συνειδητότητα και παρατήρηση.
9 Όνειρα, η πραγματικότητα και η ερμηνεία τους.
10 Η δυνατότητα να αισθανόμαστε ασφαλείς, ευέλικτοι και καλά γειωμένοι.

Τα σεμινάρια είναι ανοιχτά σε όλους, ανεξαρτήτως προηγούμενης γνώσης σε σωματικές και ενεργειακές πρακτικές και αποτελουν χρήσιμο εργαλείο για τους δασκάλους της Yoga, της μεθόδου Pilates, καθως και εναλλακτικών – ολιστικών προσεγγίσεων. Ενδείκνυται για όσους ασχολούνται με τις παραστατικές τέχνες (μουσική, χορός, θέατρο), τη σωματική και ψυχική εκπαίδευση και θεραπεία.

Επικοινωνία

 

Newsletter

© 2017 AMRITA - School of Meditation, Healing and Chi Kung

Contact Us
Εγγραφή στο Newsletter
Website by Ax-Easy